Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.mrmautomotieparts.sk
Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je M.R.M AUTOMOTIVE PARTS s.r.o., so sídlom Hlavná 83 
Veľké Chlievany 956 55 , IČO: 52164314, DIČ:2120934915, IČ DPH: SK2120934915
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, v zložke číslo 38971/R

2. Predávajúcim je M.R.M AUTOMOTIVE PARTS s.r.o., so sídlom Hlavná 83 
Veľké Chlievany 956 55, s prevádzkarňou na adrese TRENČIANSKA CESTA 1337 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

3. Dodávateľom tovarov ponúkaných v e-shope www.mrmautomotiveparts.sk je M.R.M AUTOMOTIVE PARST s.r.o. so sídlom Hlavná 83 
Veľké Chlievany 956 55, s prevádzkarňou na adrese TRENČIANSKA CESTA 1337 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pokiaľ uzatvorenie kúpnej zmluvy na e-shope zrealizuje fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, vzťahujú sa na takéto kúpne zmluvy tieto VOP len čiastočne a bez možnosti aplikovania článku VIII. „Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa“.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.

6. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).

7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

8. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.
Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

2. Ceny v tomto e-shope sa môžu líšiť od cien na predajni. Takisto si spoločnosť vyhradzuje právo na uvádzanie rozdielnych akcií a zliav, ktoré môžu byť organizované nezávisle na akciách kamennej predajne a výhradne pre zákazníkov eshopu www.mrmautomotiveparts.sk

3. Dáta v e-shope sú neustále on-line aktualizované s dátami dodávateľov. Z tohto dôvodu sa môžu ceny i dostupnosť tovaru v priebehu času meniť. Na základe uvedeného Vám odporúčame záväznú objednávku pred jej odoslaním riadne skontrolovať.  

4. V prípade náhodnej nezrovnalosti pri cene tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu, ktorý bude následne objednaný kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
5. Obrázky pri produktoch sú orientačné a nemusia vždy zodpovedať skutočnosti.
Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar. V prípade nesprávneho, neúplného, klamlivého alebo nedokončeného postupu vyplnenia objednávky, resp. procesu objednania, nie je možné objednávku z našej strany voči kupujúcemu správne zrealizovať.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov. Objednávka sa jej odoslaním stáva zo strany kupujúceho návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail (potvrdenie) o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail ešte nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku. Po obdržaní objednávky bude z našej strany preverená dostupnosť tovaru, jeho cena, množstvo, ako aj úplnosť a správnosť všetkých údajov v prijatej objednávke. 

4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje prijatá objednávka je odmietnutie objednávky kupujúceho a kupujúci bude kontaktovaný s možnosťou dohodnutia iného postupu. 

5. Ak predávajúci nebude po preverení objednávky schopný splniť objednávku alebo jej časť napr. z dôvodu že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, alebo výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom bude kupujúceho informovať (napr.: zaslaním e-mailu, telefonicky, a pod.). Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak v takýchto prípadoch kupujúci už zaplatil nejaký preddavok, tento mu bude predávajúcim vrátený späť rovnakou formou, ako to zrealizoval kupujúci, pokiaľ sa nedohodnú inak.
6. Zákazník má možnosť využiť overenie dielov podľa VIN čísla na mailovej adrese  info@mrmautomotive.sk. Aj napriek overenia dielu podľa VIN čísla je v niektorých prípadoch možná nekompatibilita dielu, vzhľadom na možné nepresnosti v katalógoch. Preto je potrebné samotný diel pred jeho montážou dôkladne porovnať a skontrolovať.
Článok IV.

Platobné podmienky

1. Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b. platba pri osobnom prevzatí na predajni - v hotovosti alebo platobnou kartou
c. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet
d. platbu na základe darčekového poukazu

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
b. zľavu za opakovaný nákup,
c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
Článok V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci odošle do 7 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená iná dodacia lehota. Vo väčšine prípadov je dodanie do 1-3 pracovných dní, maximálne však až do 30 dní. V prípade dlhšieho dodania budeme kupujúceho o tomto informovať.

2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi v každom prípade zasielaná faktúra (daňový doklad), návod (len v prípade, že to povaha výrobku, spôsob a doba jeho používania vyžaduje) o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Upozorňujeme, že nami predávané výrobky sú výhradne určené na použitie v súlade s ich určením a na účel, ktorý stanovuje výrobca. Namontovanie náhradných dielov a súčiastok smie vykonávať iba vyškolený odborný personál, resp. príslušný servis, a to predovšetkým z dôvodu zamedzenia vysokého rizika poškodenia nesprávnym zapojením, montážou, inou poruchou (napr.: prepólovaním, elektrostatickým nábojom, skratom, nesprávnou montážou a pod.), ktoré môžu zapríčiniť nefunkčnosť alebo zničenie tovaru. 
7. Predávajúci odporúča kupujúcemu ponechať si doklad o odbornej montáži tovaru s uvedením postupu montáže, číselným kódom tovaru a stavom odometra vozidla pri montáži a tento doklad predložiť pri prípadnej reklamácii, aby mohla byť reklamácia objektívne a odborne posúdená.
8. Reklamáciu nebude možné uznať na vady tovaru vzniknuté bežným opotrebením, nadmerným opotrebením, za vady, ktoré boli spôsobené mechanickým poškodením tovaru, neodborným zaobchádzaním s tovarom, používaním tovaru na iný účel, než je tovar určený, resp. uspôsobený, nerešpektovaním návodu na obsluhu, nedodržaním správneho technologického postupu pri montáži, nesprávnou údržbou, nesprávnym ošetrovaním tovaru, nesprávnym skladovaním.
9. V prípade, že bola na tovar dojednaná nižšia kúpna cena tovaru z dôvodu výskytu nejakej vady, predávajúci nezodpovedá za takúto vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dojednaná, a na túto vadu nemôže kupujúci uplatniť reklamáciu. Pri predaji použitého výrobku alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, budú tieto skutočnosti kupujúcemu vyznačené v doklade o kúpe (resp. faktúre) pri predaji a dodaní takéhoto tovaru.
10. Predávajúci realizuje dodanie tovaru ku kupujúcemu prostredníctvom:
a. kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. , so sídlom Senecká cesta 1, 900 28, Ivanka pri Dunaji
b. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke, 
c. vlastnou dopravou predávajúceho
Doručenie u nás zakúpeného tovaru sa realizuje zatiaľ len v rámci územia SR.
Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
a. objednávka nad 119€  pri doprave kuriérskou spoločnosťou SPS – 6€                        b.nadrozmerný tovar sa učtuje +5€ k cene poštovneho.
                                                                                                                                                      2. Možnosti platieb
a. bankový prevod
b. dobierka /poplatok 1,00€/
c. platobná karta
d. hotovosť /osobný odber/

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby.

4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v dohodnutej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
Prepravné podmienky Slovak Parcel Service s.r.o.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.
Článok VIII.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
2. Spotrebiteľ je povinný, ak chce využiť právo na odstúpenie od zmluvy, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho (na adresu prevádzkarne – ul. Trenčianska cesta 1337 Banovce nad Bebravou) alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty a odoslať na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch kontaktoch (konkrétne na adresu prevádzkarne – ul. Trenčianska cesta 1337 Banovce nad Bebravou), prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje (konkrétne na adresu prevádzkarne – ul. Trenčianska cesta 1337 Banovce nad Bebravou), ku ktorému odporúčame zaslať aj všetku dokumentáciou (napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to na preukázanie kúpnej zmluvy s nami, a tiež ako dôkaz nepoužívania tovaru), v zákonnej lehote (§10 ods. 1 Zákona). Na predídenie rôznych nepredvídateľných situácií odporúčame kupujúcemu, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a najlepšie ako poistenú zásielku, aby v prípade straty zásielky poštovým prepravcom nám vedel svoje odstúpenie od zmluvy preukázať a následne, aby si mohol u poštového prepravcu vymáhať škodu, keď sa k nám tovar nedoručí. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť nasledovný formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

4. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ  nepreukáže zaslanie tovaru späť  predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení a týmito sú (uvádzame všetky, ktoré Zákon taxatívne vymedzuje):
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ  vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

7. Vrátiť nemožno tovar, ktorý už bol používaný, prípadne javí známky montáže.
UPOZORŇUJEME: Kupujúci má možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak ide využiť právo na odstúpenie od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru kupujúci manipuluje s tovarom a skontroluje ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho vyžadujeme, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, a teda zakúpený tovar vrátil s pôvodnými obalmi, dokumentami, či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.
UPOZORŇUJEME: Na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v prípade náhradných dielov a súčiastok, ktoré vyžadujú odbornú montáž a ktoré už boli namontované, kupujúci nemá nárok, a to vzhľadom k tomu, že každá montáž, ako aj zapojenie elektrických konektorov je na nich viditeľná, a taktiež tieto by museli byť z dôvodu ich bezpečnosti a zabezpečenia ochrany zdravia, života a majetku znova otestované, čo u takéhoto typu tovaru už nie je možné, alebo by náklady na otestovanie prevýšili cenu tovaru aj niekoľkokrát. 

8. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
9. Pri dodaní tovaru vlastnou dopravou predávajúceho je možné tovar vrátiť pri splnení podmienok osobne v prevádzke Trenčianska cesta 1337 Banovce nad Bebravou, alebo zaslať na uvedenú adresu. Nie je možné využiť zvoz tovaru dopravou predávajúceho.   
Článok IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

a. prevziať objednaný tovar,
b. zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene
b. najneskôr spolu s tovarom zaslať kupujúcemu všetky dokumenty
    k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej
    podobe štátneho jazyka, ak to povaha výrobku vyžaduje, formulár na odstúpenie
    od zmluvy (je prístupný a zverejnený aj v www.mrmautomotiveparts.sk e-shope ), a pod.
Článok X.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. ani neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť prevziať takýto objednaný tovar.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
Uplatnenie nárokov predávajúceho pri čiastočnom vrátení tovaru kupujúcim
1. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť uplatniť si právo na dodatočnú úhradu nákladov - poplatkov za prepravu a balné u dodaných tovarov, u ktorých bola najskôr poskytnutá bezplatná doprava (uvedené v čl. VI. týchto VOP), keď neskôr sa zistilo nasledovné:
kupujúci si uplatnil zákonné odstúpenie od zmluvy (čl. VIII. týchto VOP), ale vrátil predávajúcemu tovar/y len čiastočne (nie všetky uvedené a dodané v zmysle objednávky), a predávajúci následne zistil, že kupujúcemu zanikol nárok na ich bezplatné doručenie (teda hodnota tovarov, ktoré si kupujúci ponechal a nevrátil predávajúcemu, bola do sumy 70 €). Predávajúci si v tomto prípade bude dodatočne uplatňovať náklady súvisiace s dodaním tovarov kupujúcemu, a to vo výške nákladov za spôsob dopravy, ktorú si zvolil kupujúci v objednávke.
2. Náklady podľa bodu 1. si bude predávajúci nárokovať u kupujúceho vystavenou faktúrou, ktorá mu bude zaslaná a ktorú je kupujúci povinný uhradiť v dobe uvedenej jej splatnosti.
Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú vždy prístupné na internetovej stránke predávajúceho www.mrmautomotiveparts.sk.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si prečítal a oboznámil sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačnými podmienkami.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií na adrese prevádzkarne spoločnosti – ul. Trenčianska cesta 1337 Banovce nad Bebravou, k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu www.mrmautomotiveparts.sk

5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
8. Údaje zobrazené v e-shope, najmä celá databáza, nesmú byť kopírované. Zdržte sa kopírovania dát alebo celej databázy, distribuovania a/alebo vykonávania týchto činností tretími stranami bez predchádzajúceho súhlasu TecDoc. V opačnom prípade sa jedná o porušenie autorských práv a takáto činnosť bude trestne stíhaná.
9. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia.
10. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25. aprila 2020.