Hlavná stránka Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok e-shopu www.mrmautomotiveparts.sk 
Venujte náležitú pozornosť tomuto usmerneniu:
V prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy do 14 dní a vrátiť tovar, prípadne ho vymeniť (bližšie v našich VOP čl. VIII.) vyplňte  náš „Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy“ (VOP čl. VIII bod 2).
Reklamovať môžete tovar, na ktorom sa vyskytla vada (bližšie v bode 4.) a v takom prípade vyplňte náš „Reklamačný formulár“ (bližšie v bode 8.).

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho M.R.M Automotive parts s.r.o., so sídlom Hlavná 83 
Veľké Chlievany 956 55  a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
UPOZORŇUJEME: Kupujúci má možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak chce využiť právo naodstúpenie odzmluvy.Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru kupujúci manipuluje s tovarom a skontroluje ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené  "kamennom“ obchode. Od kupujúceho vyžadujeme, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou a teda zakúpený tovar má povinnosť vrátiť s pôvodnými obalmi, dokumentami, či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.
UPOZORŇUJEME: Na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v prípade náhradných dielov a súčiastok, ktoré vyžadujú odbornú montáž a ktoré už boli namontované, kupujúci nemá nárok, a to vzhľadom k tomu, že každá montáž, ako aj zapojenie elektrických konektorov je na nich viditeľná, a taktiež tieto by museli byť z dôvodu ich bezpečnosti a zabezpečenia ochrany zdravia, života a majetku znova otestované, čo u takéhoto typu tovaru už nie je možné, alebo by náklady na otestovanie prevýšili cenu tovaru aj niekoľkokrát.
4. Pokiaľ kupujúci zistí počas záručnej doby na výrobku vadu výrobného charakteru, skrytú vadu, vadu materiálu, opätovnú vadu po predchádzajúcej oprave a pod. má právo uplatniť u predávajúceho reklamáciu, a to na adrese ul. Trenčianská cesta 1337 Bánovce nad Bebravou. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
5. Pri uplatnení reklamácie na nižšie uvedené vady, nebude môcť byť reklamácia uznaná ako oprávnená, ak sa zistí, že sa jedná o vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
    mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o výrobok
e. poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním,
f. používaním výrobku v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
   zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných
   podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady sú vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7.Reklamácia nebude môcť byť uznaná ako oprávnená ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci, doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare, ak takémuto označeniu tovar podlieha.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu ul. Trenčianská cesta 1337 Bánovce nad Bebravou, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na túto adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru, pokladničný blok...) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe (reklamačný formulár máme zverejnený na stránke www.mrmautomotiveparts.sk).
Aby mohol predávajúci reklamáciu kupujúceho prijať, zaevidovať, objektívne posúdiť, riadne a včas vybaviť, je žiadúce, aby kupujúci pri uplatnení reklamácie výrobku uviedol: svoje kontaktné údaje, popis vady výrobku a jedno právo, ktoré požaduje ako spôsob vybavenia reklamácie.

UPOZORŇUJEME: Uplatnenie reklamácie je právny úkon kupujúceho a preto len úplným, pravdivým, jasným a zrozumiteľným vyplnením všetkých jednotlivých políčok reklamačného formulára si právny úkon - svoje právo môžete voči nám uplatniť riadne.V prípade neúplného, nejasného, klamlivého alebo neriadneho vyplnenia rekl. formulára môže toto spôsobiť neobjektívne posúdenie reklamácie, alebo nemožnosť jej riešenia, čo môže mať vplyv na jej výsledok. Preto je len v záujme kupujúceho, aby uplatneniu reklamácie a vyplneniu rekl. formulára venoval patričnú pozornosť a vyplnil ho dôsledne.
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne, alebo odovzdané osobne pri prevzatí reklamácie na predajni.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka):
a.) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
 
b.) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 
c.) predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 
d.) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 
e.) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
12. Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania bude spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcemu rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
14. Upozorňujeme, že nami dodávané výrobky sú výhradne určené na použitie v súlade s ich určením a na účel, ktorý stanovuje výrobca. Namontovanie náhradných dielov a súčiastok (predovšetkým elektronických) smie vykonávať iba vyškolený odborný personál, resp. príslušný servis, a to predovšetkým z dôvodu zamedzenia vysokého rizika poškodenia nesprávnym zapojením, montážou, inou poruchou (napr.: prepólovaním, elektrostatickým nábojom, skratom,  prehriatím vývodov obvodu, a pod.), ktoré môžu zapríčiniť nefunkčnosť alebo zničenie tovaru.
15. Predávajúci nenesie zodpovednosť najmä za vady tovaru vzniknuté bežným opotrebením, nadmerným opotrebením, za vady, ktoré boli spôsobené mechanickým poškodením tovaru, neodborným zaobchádzaním s tovarom, používaním tovaru na iný účel, než na ktorý je tento tovar určený, resp. uspôsobený, nerešpektovaním návodu na obsluhu, nedodržaním správneho technologického postupu pri montáži, nesprávnou údržbou, nesprávnym ošetrovaním tovaru, nesprávnym skladovaním.
16.  Predávajúci odporúča kupujúcemu ponechať si doklad o odbornej montáži tovaru s uvedením postupu montáže, číselným kódom tovaru a stavom odometra vozidla pri montáži a tento doklad predložiť pri prípadnej reklamácii, aby mohla byť reklamácia objektívne a odborne posúdená.
17. V prípade, že bola na tovar dojednaná nižšia kúpna cena tovaru z dôvodu výskytu nejakej vady, predávajúci nezodpovedá za takúto vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dojednaná, a na túto vadu nemôže kupujúci uplatniť reklamáciu. Pri predaji použitého výrobku alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, budú tieto skutočnosti kupujúcemu vyznačené v doklade o kúpe (resp. faktúre).
18. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Reklamačné podmienky sú vždy prístupné na internetovej stránke predávajúceho www.mrmautomotiveparts.sk.
19. Kontakt M.R.M Automotive parts s.r.o.,Trenčianská cesta 1337 Bánovce ned Bebravou, mrmautomotivesro@gmail.sk