Hlavná stránka Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Vrátenie peňazí / vrátenie tovaru
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
Zákazník môže tovar vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu.
Tovar má byť nepoužívaný, v originálnom balení.
Prosíme priložiť číslo účtu, na ktorý budú vrátené peniaze.
Náklady na vrátenie znáša vždy spotrebiteľ.

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
2. Spotrebiteľ je povinný, ak chce využiť právo na odstúpenie od zmluvy, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho (na adresu prevádzkarne – ul.Trenčianska cesta 1337 Bánovce nad Bebravou) alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty a odoslať na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch kontaktoch (konkrétne na adresu prevádzkarne – ul.Trenčianska cesta 1337 Bánovce nad Bebravou), prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje (konkrétne na adresu prevádzkarne – ul.Trenčianska cesta 1337 Bánovce nad Bebravou), ku ktorému odporúčame zaslať aj všetku dokumentáciou (napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to na preukázanie kúpnej zmluvy s nami, a tiež ako dôkaz nepoužívania tovaru), v zákonnej lehote (§10 ods. 1 Zákona). Na predídenie rôznych nepredvídateľných situácií odporúčame kupujúcemu, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a najlepšie ako poistenú zásielku, aby v prípade straty zásielky poštovým prepravcom nám vedel svoje odstúpenie od zmluvy preukázať a následne, aby si mohol u poštového prepravcu vymáhať škodu, keď sa k nám tovar nedoručí. 

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

4. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ  nepreukáže zaslanie tovaru späť  predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení a týmito sú (uvádzame všetky, ktoré Zákon taxatívne vymedzuje):
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ  vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

7. Vrátiť nemožno tovar, ktorý už bol používaný, prípadne javí známky montáže.
UPOZORŇUJEME: Kupujúci má možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak ide využiť právo na odstúpenie od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru kupujúci manipuluje s tovarom a skontroluje ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho vyžadujeme, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, a teda zakúpený tovar vrátil s pôvodnými obalmi, dokumentami, či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.
UPOZORŇUJEME: Na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v prípade náhradných dielov a súčiastok, ktoré vyžadujú odbornú montáž a ktoré už boli namontované, kupujúci nemá nárok, a to vzhľadom k tomu, že každá montáž, ako aj zapojenie elektrických konektorov je na nich viditeľná, a taktiež tieto by museli byť z dôvodu ich bezpečnosti a zabezpečenia ochrany zdravia, života a majetku znova otestované, čo u takéhoto typu tovaru už nie je možné, alebo by náklady na otestovanie prevýšili cenu tovaru aj niekoľkokrát. 

8. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
9. Pri dodaní tovaru vlastnou dopravou predávajúceho je možné tovar vrátiť pri splnení podmienok osobne v prevádzke Trenčianska cesta 1337 Bánovce nad Bebravou, alebo zaslať na uvedenú adresu. Nie je možné využiť zvoz tovaru dopravou predávajúceho.